Adatvédelem

 

Adatkezelési szabályzat

a joincolibri.com weboldal használatához kapcsolódóan

 

Alapadatok

Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

NAIH-86228/2015 számon nyilvántartásba vette.

Az adatkezelő elérhetősége:

Az adatkezelő neve: Youth Direct Communication Kft.

Az adtkezelő címe: 1027 Budapest, Margit körút 39. 4. em. 2.

Az adakezelő e-mail címe: info@joincolibri.com

Bevezető

 • Jelen Adatkezelési Szabályzat a joincolibri.com (továbbiakban: Szolgáltató) honlapon a szolgáltatásba, illetve az alkalmankénti szavazásba regisztrálók (továbbiakban: Felhasználó) önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

 • A szolgáltatás célja, hogy különböző programokon, akitivitásokon, eseményeken keresztül bemutassa a Partnerei által elérhető gyakornoki pozíciókat, állásajánlatokat, valamint blog formájában cikkeket közöljön, amelyek segíthetik a Felhasználókat a pályaválasztással és munkahelyekkel kapcsolatos döntésekben.

 • Felhasználó jogosult az oldal használatához, azonban bizonyos funkciók csak regisztráció segítségével érthetőek el, illetve lehetőség kínálkozik a tájékoztató jellegű hírlevelekre való feliratkozásra is.

 • A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a joincolibri.com web-oldalra történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy megadott személyes adatait a Szolgáltató jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje

Az adatkezelés elvei

 • A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést a Szolgáltató a a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

 • A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a regisztráció során hozzájárulását adta.

 •  A Szolgáltató annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz.

 • Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 • Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
  • 2011 évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
  • 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a);
  • 2008 évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2003 évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a);
  • 2011 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 13/A. §-a);
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról.

Az adatkezelés célja

 • Az adatkezelés közvetlen célja a Felhasználó jogosultságának azonosítása, valamint egy esetlegesen megrendelt szolgáltatás (pl. értesítés, hírlevél) kiküldésének lehetősége.

 • Kiemelt esetekben, a felhasználó önkéntes jelentkezésével a Szolgáltató továbbíthatja a Felhasználó adatait a meghatározott Partnerei fele, amennyiben a Felhasználók az oldalon közvetített egyik állásajánlatra jelentkeznek.

Az adatkezelés jogalapja

 • A személyes adatok felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a regisztrációs felület kitöltésével, és a jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával ad meg.

 • Az adatkezelést a Szolgáltató a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-86228/2015

A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó

 • A Szolgáltatás kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A Szolgáltatás során kezelt adatok: a Felhasználó neve, E-mail címe, valamint a feliratkozás dátuma. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

 • A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a kezelt adatokat a törvénybe foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve harmadik személynek nem továbbítja.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges személy kizárólag a Szolgáltató, azonban az üzemeltetéshez az adatok megismerése nem szükséges, ezért a Szolgáltató a kezelt adatokat kizárólag a kötelező adattovábbítás, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása esetén az adategyeztetés miatt ismeri meg ténylegesen.

 • A weboldal a működése során sütiket/cookie-kat használ, amely megkönnyíti a felhasználók beazonosítását és gyorsítja az oldal használatának folyamatát. A Felhasználó jelen szabályzattal elfogadja a cooky-k használatának engedélyezését is.

Az adatkezelés időtartama

 • A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnésével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.

 • A Szolgáltatásról bármikor lehetőség van leiratkozni az info@joincolibri.com E-mail címre küldött „leiratkozás” tárgyú levéllel. Ekkor visszaállíthatatlanul eltávolítjuk a profilt, amely egyúttal az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül. A profil törlését és a hozzájárulás visszavonását követően a Szolgáltatás nem vehető igénybe, arra csak újbóli regisztrációt követően van lehetőség.

Adattovábbítás

 • A Szolgáltató a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

 • Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó egy meghirdetett állásra jelentkezik. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult a felhasználó adatait az állást meghirdető Partnere felé átadni.

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

Adatok módosítása, törlése, zárolása

 •  A Felhasználó bármikor módosíthatja a felhasználói felületen kialakított profilját, illetve megadott személyes adatait, vagy kérheti azok törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az info@joincolibri.com E-mail címen.
 •  A Szolgáltató törli a Felhasználó személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki

Tájékoztatás

 • A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltatótól tájékoztatást kérni a Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@joincolibri.com címen. A Felhasználó kérelmére aSzolgáltató tájékoztatást ad a Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével);
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
 • Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha a Felhasználó (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:

Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: 
www.naih.hu

Telefon: +36-1-391-1400

 

Egy jó gyakornoki programmal mindkét fél nyer!

A gyakornok betekintést kap a cég működésébe, és élesben próbálhatja ki az egyetemi évek alatt összegyűjtött elméleti tudását, miközben a munkáltató friss rálátást, új gondolatokat és perspektívákat, illetve gyakran hosszú távon is minőségi, lojális munkaerőre talál. A sikeres együttműködés első lépéseként a leendő gyakornokoknak tiszta és őszinte képet kell kapniuk arról, hogy mit várhatnak egy adott pozíciótól - ezen folyamat elősegítésére jött létre a colibri internship awards program.

A colibri internship awards célja az egyes cégek bemutatása mellett a legjobb gyakornoki programok díjazása is. Az egyes kategóriák legkiemelkedőbb képviselőit objektív és szubjektív szempontok figyelembevételével jelöli ki a tizenkét tagú zsűri, amely a hr szakma neves képviselőiből és egyetemi diákszervezetek vezetőiből áll. A mérlegelt szempontok közé tartozik a gyakornokok kiválasztási folyamatának értékelése, a programban résztvevők elégedettsége, illetve a hosszútávú fejlődési potenciál. A zsűri döntése mellett a győztesek megválasztásában szerepet kap a közönség is, vagyis a gyakornoki lehetőségekre pályázó fiatalok.